هود استیل البرز

هود مدل SA-101 استیل البرز

هود مدل SA-101 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-101
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

523,600 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-102 استیل البرز

هود مدل SA-102 استیل البرز

کد محصول: SA-102

کدکالا » SA-102
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

536,600 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-105 استیل البرز

هود مدل SA-105 استیل البرز

کد محصول: sA-105

کدکالا » SA-105
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

583,100 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-106 استیل البرز

هود مدل SA-106 استیل البرز

کد محصول: SA-106

کدکالا » SA-106
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 60 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

637,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-108 استیل البرز

هود مدل SA-108 استیل البرز

کد محصول: SA-108

کدکالا » SA-108
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

549,500 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-115 استیل البرز

هود مدل SA-115 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-115
مکش » 300 تا 900 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

634,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-118 استیل البرز

هود مدل SA-118 استیل البرز

کد محصول: SA-118

کدکالا » SA-118
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

583,100 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-119 استیل البرز

هود مدل SA-119 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-119
مکش » 300 تا 900 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

634,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-201 استیل البرز

هود مدل SA-201 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-201
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

642,300 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-202 استیل البرز

هود مدل SA-202 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-202
مکش » 500 تا 850 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

700,600 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-205 استیل البرز

هود مدل SA-205 استیل البرز

کد محصول: SA-205

کدکالا » SA-205
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

772,100 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-207 استیل البرز

هود مدل SA-207 استیل البرز

کد محصول: SA-207

کدکالا » SA-107
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 60 سانتیمتر

771,000 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-301 استیل البرز

هود مدل SA-301 استیل البرز

کد محصول: SA-301

کدکالا » SA-301
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر

697,100 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-402 استیل البرز

هود مدل SA-402 استیل البرز

کد محصول: SA-402

کدکالا » SA-402
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

771,900 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-403 استیل البرز

هود مدل SA-403 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-403
مکش » 550 تا 900 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

1,284,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-404 استیل البرز

هود مدل SA-404 استیل البرز

کد محصول: SA-404

کدکالا » SA-404
مکش » 780 تا 960 متر مکعب
طول » 90 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر

1,284,800 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-411 استیل البرز

هود مدل SA-411 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-411
مکش » 400 تا 700 متر مکعب
طول » 85 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,060,700 تومان
» توضیحات بیشتر
هود مدل SA-413 استیل البرز

هود مدل SA-413 استیل البرز

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » SA-413
مکش » 400 تا 700متر مکعب
طول » 85 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

1,118,700 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb