صفحه گاز اخوان

گاز رومیزی G1 اخوان

گاز رومیزی G1 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G1
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 2 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 35 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

437,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G101 اخوان

گاز رومیزی G101 اخوان

کد محصول: گاز G101 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G101
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

769,700 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G103 اخوان

گاز رومیزی G103 اخوان

کد محصول: گاز G103 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G103
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

751,900 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G104 اخوان

گاز رومیزی G104 اخوان

کد محصول: گاز G104 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G104
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

728,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G106 اخوان

گاز رومیزی G106 اخوان

کد محصول: گاز G106 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G106
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

928,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G107 اخوان

گاز رومیزی G107 اخوان

کد محصول: گاز G107 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G107
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 6 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G108 اخوان

گاز رومیزی G108 اخوان

کد محصول: گاز G108 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G108
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 97 سانتیمتر
عرض » 43 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

7,435,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G109 اخوان

گاز رومیزی G109 اخوان

کد محصول: گاز G109 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G109
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 3 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 43 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

587,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G111 اخوان

گاز رومیزی G111 اخوان

کد محصول: گاز G111 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G111
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 52 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

787,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G113 اخوان

گاز رومیزی G113 اخوان

کد محصول: گاز G113 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G113
نمای گاز » استیل و شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

928,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G114 اخوان

گاز رومیزی G114 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G114
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G115 اخوان

گاز رومیزی G115 اخوان

کد محصول: گاز G115 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G115
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

950,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G116 اخوان

گاز رومیزی G116 اخوان

کد محصول: گاز G116 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G116
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

883,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G117 اخوان

گاز رومیزی G117 اخوان

کد محصول: گاز G117 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G117
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

882,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G13 اخوان

گاز رومیزی G13 اخوان

کد محصول: گاز G13 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G13
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

755,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G131 اخوان

گاز رومیزی G131 اخوان

کد محصول: گاز G131 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G131
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

926,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G132 اخوان

گاز رومیزی G132 اخوان

کد محصول: گاز G132 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G132
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 88 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

688,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G133 اخوان

گاز رومیزی G133 اخوان

کد محصول: گاز G133 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G133
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

755,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G137 اخوان

گاز رومیزی G137 اخوان

کد محصول: گاز G137 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G137
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

688,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G14 اخوان

گاز رومیزی G14 اخوان

کد محصول: گاز G14 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G14
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

982,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G142 اخوان

گاز رومیزی G142 اخوان

کد محصول: گاز G142 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G142
نمای گاز » شیشه سفید
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

792,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G15 اخوان

گاز رومیزی G15 اخوان

کد محصول: نامعلوم

کدکالا » G15
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر

628,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G24 اخوان

گاز رومیزی G24 اخوان

کد محصول: گاز G24 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G24
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

898,200 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G26 اخوان

گاز رومیزی G26 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G26
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 2 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 30 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

401,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G28 اخوان

گاز رومیزی G28 اخوان

کد محصول: گاز G28 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G28
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

819,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G29 اخوان

گاز رومیزی G29 اخوان

کد محصول: گاز G29 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G29
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

826,600 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G3 اخوان

گاز رومیزی G3 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G3
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

701,700 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G31 اخوان

گاز رومیزی G31 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G31
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 3 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
قطر » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

563,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G4 اخوان

گاز رومیزی G4 اخوان

کد محصول: گاز G4 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G4
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

735,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G42 اخوان

گاز رومیزی G42 اخوان

کد محصول: گاز G42 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G42
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

732,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G43 اخوان

گاز رومیزی G43 اخوان

کد محصول: گاز G43 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G43
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 2 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 50 سانتیمتر
عرض » 35 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

411,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G44 اخوان

گاز رومیزی G44 اخوان

کد محصول: گاز G44 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G44
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

710,100 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G46 اخوان

گاز رومیزی G46 اخوان

کد محصول: گاز G46 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G46
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

996,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G51 اخوان

گاز رومیزی G51 اخوان

کد محصول: گاز G51 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G101
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

رایگان!
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G53 اخوان

گاز رومیزی G53 اخوان

کد محصول: گاز G53 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G53
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

641,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G56 اخوان

گاز رومیزی G56 اخوان

کد محصول: گاز G56 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G56
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

876,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G58 اخوان

گاز رومیزی G58 اخوان

کد محصول: گاز G58 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G58
نمای گاز » شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

876,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G7 اخوان

گاز رومیزی G7 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G7
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

781,900 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G72 اخوان

گاز رومیزی G72 اخوان

کد محصول: گاز G72 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G72
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

819,500 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G8 اخوان

گاز رومیزی G8 اخوان

کد محصول: گاز G8 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G8
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

689,600 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G82 اخوان

گاز رومیزی G82 اخوان

کد محصول: گاز G82 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G82
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

739,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G83 اخوان

گاز رومیزی G83 اخوان

کد محصول: گاز G83 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G83
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 58 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

553,600 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G84 اخوان

گاز رومیزی G84 اخوان

کد محصول: گاز G84 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G84
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

614,400 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G85 اخوان

گاز رومیزی G85 اخوان

کد محصول: گاز G85 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G85
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

739,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G86 اخوان

گاز رومیزی G86 اخوان

کد محصول: گاز G86 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G86
نمای گاز » استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

734,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G87 اخوان

گاز رومیزی G87 اخوان

کد محصول: گاز G87 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G87
نمای گاز »  استیل
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 68 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

649,000 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G93 اخوان

گاز رومیزی G93 اخوان

کد محصول: گاز G93 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G93
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 4 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

638,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G95 اخوان

گاز رومیزی G95 اخوان

کد محصول: نامعلوم

برند » اخوان
کدکالا » G95
نمای گاز » شیشه ای مشکی
تعداد شعله » 3 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 78 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

586,700 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی G97 اخوان

گاز رومیزی G97 اخوان

کد محصول: گاز G97 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » G97
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 73 سانتیمتر
عرض » 48 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

572,800 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی OS3 اخوان

گاز رومیزی OS3 اخوان

کد محصول: گاز OS3 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » OS3
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 80 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

927,300 تومان
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی V15 اخوان

گاز رومیزی V15 اخوان

کد محصول: گاز V15 اخوان

برند » اخوان
کدکالا » V15
نمای گاز » شیشه مشکی
تعداد شعله » 5 شعله
کاربرد » گاز رومیزی توکار
طول » 86 سانتیمتر
عرض » 50 سانتیمتر
گارانتی » 2 سال
وک » دارد
گرید انرژی » A
قطعات » sabaf

983,400 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb