متریس اس هانز گروهه

شیر روشویی بلندمتریس S هانز گروهه

شیر روشویی بلندمتریس S هانز گروهه

کد محصول: 31022000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS-S
کاربرد » شیر روشویی بلند
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

1,040,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی توکار متریس S هانز گروهه

شیر روشویی توکار متریس S هانز گروهه

کد محصول: 31163000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS-S
کاربرد » شیر روشویی توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی متریس S هانز گروهه

شیر روشویی متریس S هانز گروهه

کد محصول: 31060000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS-S
کاربرد » شیر روشویی
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

720,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیرتوالت توکار متریس S هانز گروهه

شیرتوالت توکار متریس S هانز گروهه

کد محصول: 31665000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS-S
کاربرد » شیر توالت توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرتوالت متریس S هانز گروهه

شیرتوالت متریس S هانز گروهه

کد محصول: 31660000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS-S
کاربرد » شیر توالت
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

720,000 تومان
» توضیحات بیشتر
شیرحمام توکار متریس S هانز گروهه

شیرحمام توکار متریس S هانز گروهه

کد محصول: 31465000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS-S
کاربرد » شیر حمام توکار
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

» توضیحات بیشتر
شیرحمام متریس S هانز گروهه

شیرحمام متریس S هانز گروهه

کد محصول: 31460000

برند » HONSGROHE
نام مدل » METRIS-S
کاربرد » شیر حمام
رنگ » کروم
ساخت » آلمان
گارانتی » 5 سال
خدمات پس از فروش » 10 سال

121

940,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb