پلی تک

وان الیت پلی تک

وان الیت پلی تک

کد محصول: وان الیت

برند » پلی تک
نام کالا » الیت
کاربرد » وان
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

1,830,000 تومان
» توضیحات بیشتر
وان بامبو پلی تک

وان بامبو پلی تک

کد محصول: وان بامبو

برند » پلی تک
نام کالا » بامبو
کاربرد » وان
طول » 160 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

1,712,000 تومان
» توضیحات بیشتر
وان تالیا پلی تک

وان تالیا پلی تک

کد محصول: وان تالیا

برند » پلی تک
نام کالا » تالیا
کاربرد » وان
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 100 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

1,770,000 تومان
» توضیحات بیشتر
وان تامیرا پلی تک

وان تامیرا پلی تک

کد محصول: وان تامیرا

برند » پلی تک
نام کالا » تامیرا
کاربرد » وان
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 84 سانتیمتر
عمق » 54  سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
وان داملا دو پلی تک

وان داملا دو پلی تک

کد محصول: وان داملا دو

برند » پلی تک
نام کالا » داملا دو
کاربرد » وان
طول » 130 سانتیمتر
عرض » 130 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

1,880,000 تومان
» توضیحات بیشتر
وان داملا یک پلی تک

وان داملا یک پلی تک

کد محصول: وان داملا یک

برند » پلی تک
نام کالا » داملا یک
کاربرد » وان
طول » 110 سانتیمتر
عرض » 110 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

1,880,000 تومان
» توضیحات بیشتر
وان دنیز پلی تک

وان دنیز پلی تک

کد محصول: وان دنیز

برند » پلی تک
نام کالا » دنیز
کاربرد » وان
طول » 110 سانتیمتر
عرض » 180 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

2,600,000 تومان
» توضیحات بیشتر
وان مارینا پلی تک

وان مارینا پلی تک

کد محصول: وان مارینا

برند » پلی تک
نام کالا » مارینا
کاربرد » وان
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

1,800,000 تومان
» توضیحات بیشتر
وان نیروانا پلی تک

وان نیروانا پلی تک

کد محصول: وان نیروانا

برند » پلی تک
نام کالا » نیروانا
کاربرد » وان
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 54  سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
وان ونوس پلی تک

وان ونوس پلی تک

کد محصول: وان ونوس

برند » پلی تک
نام کالا » ونوس
کاربرد » وان
طول » 165 سانتیمتر
عرض » 105 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
وان یاپراک پلی تک

وان یاپراک پلی تک

کد محصول: وان یاپراک

برند » پلی تک
نام کالا » یاپراک
کاربرد » وان
طول » 190 سانتیمتر
عرض » 90 سانتیمتر
عمق » 53  سانتیمتر

1,670,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb